Kaugnay sa trabaho

 • Ang kasunduan sa sahod sa naaangkop na propesyon ng trabaho ng isang partido ay kaagad mabibigyan ng bisa sa unang araw pa lamang.
 • Ang mga partido ay kinakailangang gumawa ng kontrata sa trabaho sa loob ng dalawang buwan mula sa araw ng pagtrabaho nito. Gayunman, ang kontrata ay dapat may pirma ng aplikante, tingnan dito.
 • Kung ang kontrata ay hindi pirmado, tulad ng ipinahayag sa kolektibong kasunduan, ang kasunduan ay laging ginagamit sa mga karapatan ng mga empleyado.
 • Ayon sa batas 1. artikulo 55/1980 na tungkol sa tuntunin ng pagtatrabaho at sa karapatan ng insurance at pensiyon ng mga empleyado ay ipinagbabawal na gumawa ng kakulangan sa kontrata kaysa sa mga kasalukuyang kasunduan sa anumang naibigay na oras.
 • Ang mga empleyado sa Iceland ay obligadong magbayad ng mga bayarin angkop sa kanilang unyon. Ang mga unyon sa Iceland ay marami at iba’t-iba ayon sa industriya at lugar.

"Kung ang kontrata ay hindi pirmado, tulad ng ipinahayag sa kolektibong kasunduan, ang kasunduan ay laging ginagamit sa mga karapatan ng mga empleyado"

Suweldo, oras ng pagtrabaho at oras ng pahinga

Kapag ang mga empleyado ay nabigyan ng trabaho, ito ay ginagawa sa pamamagitan ng kasunduan sa pagitan ng employer at ng empleyado. Ang kasunduang ito ay tinatawag na isang kontrata at ang mga kaugnay sa trabaho.

Ang sahod ay dapat bayaran ng pera. Ang batas artikulo ng 28/1930 tungkol sa pagbabayad ng sahod ay isang kondisyon na kung saan ang empleyado ay dapat bayaran ng pera, na sa ngayon ay ipinapasok na sa bank account ng empleyado.

Ang batas na ito ay isinagawa upang maiwasan ng mga employer na magbayad ng sahod sa kanilang empleyado gamit ang mga produkto, damit, kasangkapan sa bahay, o iba pang mga katulad dito.

Kapag ang sahod ay fixed, ibig sabihin nito ay buwanang sahod ayon sa ibat-ibang oras ng trabaho gayun din sa lagpas oras ng trabaho. At kung ang trabaho ay lagpas sa 100% ayon sa kasunduan, ang empleyado ay may karapatang ihati ang kanyang sahod para malaman kung magkano ang nakuha nito sa pang-araw araw na sahod.

Kapag nagtatrabaho tuwing Sabado at Linggo, hindi kailanman dapat magbayad ng mas mababa pa sa apat na oras sa pagkatapos o lagpas sa oras ng trabaho, bagama’t natapos magtrabaho ng mas mababa pa sa apat na oras.

Pinakamababang oras ng pahinga

 • Ang empleyado ay dapat na makakuha ng tuloy-tuloy na 11 oras na pahinga sa loob ng isang araw.
 • Ang magtrabaho lagpas 13 oras ayon sa kagustuhan ay ipinagbabawal.
 • Sa bawat pitong araw ng linggo ay kinakailangan ng empleyado na magkaroon ng kahit isang araw na pahinga.
 • Ang araw ng pahinga ay karaniwan tuwing linggo.

Serbisyong pangtao

Ang halaga ng suweldo sa araw sa bawat empleyado ay malalaman kung ang numerong 170 ay pinaghati ayon sa buwanang suweldo. Tandaan na ito ay isang kaso lamang kung saan ang empleyado ay sumang-ayon sa buwanang suweldo sa oras ng pagtrabaho sa araw lamang.

Oras sa araw ng pagtrabaho: ang oras ng pagtrabaho ng mga empleyado ng serbisyong pangtao ay sa pagitan alas 9-18 tuwing araw ng trabaho. Ang full time job kung magtrabaho ay may bilang na 171,15 oras bawat buwan o 39,5 oras linggo-linggo na magbibigay ng 07:54 oras sa isang araw.

Sahod sa bawat oras ng serbisyong pangtao: kapag lumagpas sa nakalaang oras ng trabaho na aabot ng alas 12:00 ng hatinggabi ay may (40% rate) na kung saan ito ay 0,8235% ng buwanang sahod at kapag sa pagitan ng alas 12:00 ng hatinggabi hanggang alas 7:00 ng umaga ay may (50% rate) na 0,8824% pataas hanggang 171,15 oras kada buwan.

Lagpas sa oras ng trabaho: ang magtrabaho ng lagpas sa nakalaang oras ay madadagdagan ng 171,15 oras kada buwan. Ang sahod ng lagpas sa oras ng trabaho ay 1,0385% ng napagkasunduang sahod.

Holiday: ang magtrabaho sa holiday ayon sa kasunduan ng VR at sa SA artikulo 2.3.2 (alamin ang mga iba pang holidays). Ang sahod bawat oras sa nasabing araw ay may 1,375% ng napagkasunduang sahod. 

Ang trabaho ay posibleng magsimula ng alas 9:00 ng umaga at hindi maari ng alas 7:00 ng umaga. Ang pagtrabaho sa umaga ay ayon sa kasunduan sa unang trabaho pa lamang.

Ang mga empleyado ay may nakalaang 1/2 hanggang 1 oras ng pagkain kapag ang trabaho ay umabot sa 5 oras o higit pa. Ang oras ng pagkain ay nasa pagitan ng alas 12:00 at alas 14:00 ngunit ito ay hindi itinuturing na oras ng pagtatrabaho, ito ay walang bayad na oras. Ang boss ng empleyado ay maaring magpasiya kung gaano katagal ang oras ng pagkain, bagama’t sa ilang mga kaso ay maaaring makipag-ayos dito.

Ang coffee break ay nasa 35 minuto lamang sa isang araw lalo na para sa may mga 7:54 oras sa trabaho ayon sa kasunduan. Ang coffee break ay itinuturing na oras ng trabaho at gayunman ay binabayaran ng kumpanya. Kapag ang empleyado ay nagtrabaho sa ganitong mga oras ay may maaaring karagdagang bayad o paikliin ang kanyang oras ng pagtatrabaho, lalo na kung napagkasunduan.

Ang oras ng hapunan ay nasa pagitan ng alas 19:00 hanggang 20:00 kapag ang trabaho ay umabot sa 4,5 oras o higit pa. Ang oras ng hapunan ay binabayaran ngunit kung ang empleyado ay nagtrabaho sa nasabing oras, siya ay maaaring bayaran bilang lagpas sa oras ng trabaho.

Ang oras ng pahinga o pagkain tuwing katapusan ng linggo ay pareho ang katumbas ng oras ng pagtatratrabaho tuwing karaniwang linggo ayon sa kasunduan.

Empleyado sa opisina

Ang halaga ng suweldo sa araw sa bawat empleyado sa opisina ay malalaman kung ang numerong 160 ay pinaghati sa buwanang suweldo. Tandaan na ito ay isang kaso lamang kung saan ang empleyado ay sumang-ayon sa buwanang suweldo sa oras ng pagtrabaho sa araw lamang.

Oras sa araw ng pagtrabaho: ang oras ng pagtrabaho ng mga empleyado sa opisina ay sa pagitan alas 9-17 tuwing araw ng trabaho. Ang full time job kung magtrabaho ay may bilang na 162,5 oras bawat buwan.

Sahod sa bawat oras ng mga empleyado sa opisina: kapag lumagpas sa nakalaang oras ng trabaho na aabot ng alas 12:00 ng hatinggabi ay may (40% rate) na kung saan ito ay 0,875% ng buwanang sahod at kapag sa pagitan ng alas 12:00 ng hatinggabi hanggang alas 7:00 ng umaga ay may (50% rate) na 0,9375%.

Lagpas sa oras ng trabaho: ang magtrabaho ng lagpas sa nakalaang oras ay madadagdagan ng 162,5 oras kada buwan. Ang sahod ng lagpas sa oras ng trabaho ay 1,0385% ng napagkasunduang sahod.

Holiday: ang magtrabaho sa holiday ayon sa kasunduan ng VR at sa SA artikulo 2.3.2 (alamin ang mga iba pang holidays). Ang sahod bawat oras sa nasabing araw ay may 1,375% ng napagkasunduang sahod. 

Ang trabaho ay posibleng magsimula ng alas 9:00 ng umaga at hindi maari ng alas 7:00 ng umaga. Ang pagtrabaho sa umaga ay ayon sa kasunduan sa unang trabaho pa lamang.

Ang mga empleyado ay may nakalaang 1/2 hanggang 1 oras ng pagkain kapag ang trabaho ay umabot sa 5 oras og higit pa. Ang oras ng pagkain ay nasa pagitan ng alas 12:00 at alas 14:00 ngunit ito ay hindi itinuturing na oras ng pagtatrabaho, ito ay walang bayad na oras. Ang boss ng empleyado ay maaring magpasiya kung gaano katagal ang oras ng pagkain, bagama’t sa ilang mga kaso ay maaaring makipag-ayos dito.

Ang coffee break ay nasa 15 minuto lamang sa isang araw lalo na para sa may mga 7:30 oras sa trabaho ayon sa kasunduan. Ang coffee break ay itinuturing na oras ng trabaho at gayunman ay binabayaran ng kumpanya. Kapag ang empleyado ay nagtrabaho sa ganitong mga oras ay may maaaring karadagang bayad o paikliin ang kanyang oras ng pagtratrabaho, lalo na kung napagkasunduan.

Ang oras ng hapunan ay nasa pagitan ng alas 19:00 hanggang 20:00 kapag ang trabaho ay umabot sa 4,5 oras o higit pa. Ang oras ng hapunan ay binabayaran ngunit kung ang empleyado ay nagtrabaho sa nasabing oras, siya ay maaaring bayaran bilang lagpas sa oras ng trabaho.

Ang oras ng pahinga o pagkain tuwing katapusan ng linggo ay pareho ang katumbas ng oras ng pagtatratrabaho tuwing karaniwang linggo ayon sa kasunduan.

Araw ng bakasyon

 • Ang araw ng bakasyon ay hindi maaaring bayaran kasama sa buwanang suweldo.
 • Ang araw ng bakasyon ay bayad sa lahat ng mga empleyado. Ayon sa artikulo ng 30/1987 na ang lahat ng nagtatrabaho sa serbisyo ng iba para makasahod ay may karapatan na magbakasyon at makakuha ng sahod para dito.
 • Ang pagkolekto ng mga araw ng bakasyon ay nasa pagitan ng Mayo 1 hanggang 30 ng Abril bawat taon.
 • Ang pinakamababang araw ng bakasyon ay 24 araw. Ang bayad dito ay may 10,17% ng kabuuang suweldo.
 • Ang pagbayad ng bakasyon ay nasa dalawang paraan. Una, ang empleyado ay makakatanggap ng bayad sa mga araw ng kanyang bakasyon at pangalawa, ang empleyado ay makakakuha ng bayad sa unang araw ng buwan ng Mayo bawat taon.
 • Pagkatapos ng 5 taon na pagtatrabaho sa parehong propesyon ay mayroong 25 araw na bakasyon. Ang pasahod dito ay may 10,64% ng kabuuang suweldo.
 • Pagkatapos ng 5 taon na pagtatrabaho sa parehong employer ay mayroong 27 karaniwang linggo. Ang pasahod dito ay may 11,95% ng kabuuang suweldo.
 • Pagkatapos ng 10 taon na pagtatrabaho sa parehong employer ay mayroong 30 karaniwang linggo. Ang pasahod dito ay may 13,04% ng kabuuang suweldo.
 • Ang araw ng bakasyon ay dapat ipinagkakasundo sa employer at pwedeng kunin mula sa araw ng Mayo 2 hanggang Septiyembre 15 bawat taon.
 • Kung ang araw ng bakasyon ay gustong kunin pagkatapos sa araw ng Septiyembre 15 sa kahilingan ng employer, ito ay pwedeng tumaas ng 25%.
 • Ayon sa artikulo 2 tungkol sa batas ng bakasyon, ang isang bagong empleyado ay may karapatang kumuha ng bakasyon bagama’t siya ay hindi bayad mula sa kasalukuyang employer. Ang karapatang ito ay kung ang empleyado ay nanggaling sa ibang trabaho.
 • Kapag ang empleyado ay hindi nagtrabaho dahil sa sakit o aksidente ay itinuturing na oras ng pagtatrabaho, kabilang na ang pagbubuntis at ang empleyado ay may karapatang magbakasyon. Kung ang empleyado ay nagamit na lahat ng mga araw dahil sa sakit- o aksidente habang siya ay nagtatrabaho ay hindi na maaaring bayaran bilang bakasyon. Bagama’t kung ang empleyado ay may pahintulot na magbakasyon habang siya ay nagtatrabaho, siya ay makakatanggap ng bayad sa araw ng kanyang bakasyon. At ang araw ng bayaran ay sa katapusan ng buwan ng pagbakasyon o kung saan siya ay babayaran sa bank account nya sa simula ng buwan ng Mayo.
Mga iba pang araw ng pahinga o bakasyon
 • Mayroong ilang mga araw kada taon na kung saan hindi kinakailangang magtrabaho, ito ay itinuturing na mga dagdag araw ng pahinga at dagdag araw ng bakasyon.
 • Ang mga araw na ito ay ayon sa batas.
 • Ang ilang araw ay nakatapat sa parehong karaniwang linggo, katulad ng Unang araw ng tag-init, Araw ng Pag-akyat, Mahal na Araw, Lunes Santo, Verslunarmannahelgi, habang ang ibang araw ay sumusunod sa ilang buwan, katulad ng Pasko, Bagong Taon, Mayo 1 at Hunyo 17. Samakatuwid, ang mga nasabing mga araw ay nag-iiba ayon sa taon at depende sa kung gaano karaming araw ang tumatapat sa katapusan ng linggo. Karaniwan dito ay umaabot ng 12 araw sa isang taon.
 • Mga regular na holidays ay kinabibilangan ng mga sumusunod:Bagong Taon, Biyernes Santo, Mahal na Araw, Hunyo 17, Verslunarmannahelgi, Pasko at pagkatapos ng oras na 12:00 ng hapon sa Bisperas ng Pasko at Bisperas ng Bagong Taon. Ang pagtrabaho sa mga nasabing araw ay binabayaran ng 1,375% ng buwanang suweldo o 90% rate kung ang empleyado ay nagtatrabaho bilang resepsyonista. Bilang isa pang karagdagan maliban sa 90% rate ng sahod, ang empleyado ay mayroong araw ng bakasyon sa panahon ng tag-lamig ayon sa kasunduan ng VR at sa Sa para sa mga resepsyonista.
 • Mga araw na walang trabaho ay kinabibilangan ng mga sumusunod: Kristiyanismo, Lunes Santo, Unang araw ng tag-init, Mayo 1, Araw ng Pag-akyat, Pangalawang araw ng Pag-akyat at Pangalawang Araw ng Pasko. Ang magtrabaho sa mga nasabing mga araw ay babayaran ng 45% rate o bilang bayad ng lagpas oras ng trabaho para sa mga empleyado ng resepsyon, tingnan ang kasunduan sa VR at SA tungkol sa trabaho ng mga resepsyonista.

Ang deadline ng pag-alis sa trabaho

 • Ang deadline ng pag-alis sa trabaho ay isang karapatan kahit na ang empleyado ay nagpasyang umalis o pina-alis ng employer.
 • Ang pag-alis sa pinagtatrabahuhan ay isang kaso na dapat pirmado.
 • Ang deadline ng pag-alis sa trabaho ay kinakailangan na gawin ayon sa batas, maliban kung hindi ayon sa kasunduan. Ang VR ay nagpapayo na gumawa ng ganitong klaseng kaso sa pamamagitan ng pagsulat.
 • Kapag nagtrabaho sa loob ng tatlong buwan ay may nakalaang isang linggo na deadline bago magpasyang umalis o paalisin sa trabaho.
 • Kapag nagtrabaho mula tatlo hanggang anim na buwan ay may nakalaang isang buwan na deadline bago magpasyang umalis o paalisin sa trabaho.
 • Kapag nagtrabaho ng pagkatapos ng anim na buwan ay may nakalaang tatlong buwan na deadline bago magpasyang umalis o paalisin ng trabaho.

Bayad sa araw ng bakasyon dahil sa sakit

 • Ang mga empleyado ay may karapatang kumita ng sahod kahit na ito ay hindi nagtrabaho dahil sa sakit o pinsala at ito ay isang mahalagang bahagi ng kontrata ng mga empleyado na hindi posibleng tapusin o ipawalang bisa.
 • Kung ang mga empleyado ay naaksidente papunta man- o galing sa trabaho, ito ay mahalaga na malaman ng mga empleyado kung ano ang kanilang karapatan at maaaring maghanap ng epesyalista sa VR.
 • Sa unang taon ay mayroong karapatan na 2 araw ng sakit sa bawat buwan ng trabaho.
 • Pagkatapos ng 1 taon na pagtatrabaho ay mayroong karapatan na 2 buwan na araw ng sakit sa isang taon.
 • Pagkatapos ng 5 taon na pagtatrabaho ay mayroong karapatan na 4 buwan na araw ng sakit sa isang taon.
 • Pagkatapos ng 10 taon na pagtatrabaho ay mayroong karapatan na 6 buwan sa isang taon.
 • Kung ang dahilan ng hindi pagtrabaho ay dahil sa anak na may sakit ay mayroong karapatan na 2 araw bawat buwan, ngunit hindi hihigit sa 12 araw sa isang taon.
 • Kung ang aksidente o sakit ay naganap dahil sa trabaho o transportasyon galing- o papunta ng trabaho ay may makukuha na bayad galing sa kompanya sa loob ng 3 buwan bilang karagdagan sa mga naipon na mga araw ng sakit.
 • Ang mga empleyado ay dapat magbigay ng pahayag sa kanilang employer kung bakit sila nagkasakit sa pinakamaagang pagkakataon. Ang employer ay maaaring magpasya kung ang isang empleyado ay dapat magbigay ng medical clearance at sa kahilingan nito ang empleyado ay dapat pumunta sa isang doktor para sa kumpirmasyon ng sakit.

TANDAAN na kung mayroong hindi pagkakaunawaan ay may sulat sa Icelandic na kasalukuyang nagbibigay ng bisa sa bawat oras.

Ang mga impormasyon sa pahinang ito ay
batay sa mga kasunduan sa sahod sa VR at SA.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa legal na karapatan ng mga empleyado, maaaring makipag-ugnayan sa espesyalista ng VR sa pamamagitan ng telepono o sa e-mail vr@vr.is o pumunta sa opisina sa pagitan na oras ng 8:30 hanggang 16:30 tuwing araw ng trabaho.