Opłata członkowska i członkostwo

Członkowie są uprawnieni do:

  • otrzymania informacji o prawach i obowiązkach,
  • pomocy w interpretacji zbiorowych układów pracy,
  • pomocy w zakresie umów o pracę,
  • pomocy w obliczeniach płac i potrąceń,
  • pomocy w przypadku sporu w miejscu pracy,
  • pomocy prawnej w zakresie warunków wynagrodzenia,
  • dopłaty na profilaktykę, ubezpieczenia i rehabilitację,
  • dopłaty do studiów i kursów,
  • dostępu do domków wakacyjnych (od 21. roku życia).
  • ubezpieczenia na wypadek choroby w funduszu chorobowym VR.

*Uwaga: Zgodnie z art. 9.4. zarządzenia w sprawie funduszu chorobowego VR, członkowie nie mogą jednak samodzielnie uzyskać praw do funduszu przy opłatach członkowskich VR regulowanych z zasiłku dla bezrobotnych lub urlopu rodzicielskiego, chyba że byli potwierdzonymi członkami VR w chwili utraty pracy i wnioskowali o zasiłek dla bezrobotnych.

Członkostwo w VR

Choć VR jest przede wszystkim związkiem pracowniczym, również inne osoby mogą zostać jego członkami.

Osoby opuszczające rynek pracy z powodu bezrobocia lub niepełnosprawności mogą pozostać członkami, w którym to przypadku opłaty członkowskie są odliczane od wypłacanych świadczeń.

Osoby przechodzące na emeryturę w wieku 67 lat lub starszym, które były pełnoprawnymi członkami przez 5 kolejnych lat przed przejściem na emeryturę, są uznawane za pełnoprawnych starszych członków do końca życia.
5 kolejnych lat uważa się za opłacone, jeśli opłaty członkowskie były uiszczane przez okres co najmniej 50 miesięcy w okresie 5 lat.

Członkowie, którzy przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat i byli pełnoprawnymi członkami przez 5 kolejnych lat przed przejściem na emeryturę, mogą wnosić opłaty członkowskie na rzecz VR z wypłat emerytury do czasu osiągnięcia wieku 67 lat, aby utrzymać pełne prawa po tym okresie.

Osoby, które tymczasowo rezygnują z zatrudnienia ze względu na studia lub chorobę, mogą skorzystać ze swoich nabytych praw po powrocie, zgodnie z dalszymi szczegółowymi zasadami.
Członkami VR mogą być osoby pracujące niezależnie, tzn. osoby, które muszą oszacować obliczone wynagrodzenie zgodnie z decyzją organów podatkowych, a także osoby zarejestrowane jako pobierające pensję w własnej firmie.

Muszą one przekazywać wszystkie płatności i opłaty do LV – Pension Fund of Commerce.

Ponieważ osoby będące niezależnymi pracownikami i/lub członkami rodziny podmiotu gospodarczego uznaje się za posiadające pozycję dominującą, ich opłaty muszą być zawsze uiszczane i aktualne w przypadku zwracania się do VR o usługi lub prawa do funduszy związkowych.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z centrum obsługi VR, dzwoniąc pod numer telefonu 510 1700 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres vr@vr.is.

Jaka jest minimalna opłata członkowska?

Aby zobaczyć minimalną opłatę członkowską, wybierz miesiąc

loading

Minimalna opłata członkowska

Aby uzyskać pełne prawa członkowskie, należy uiścić miesięczną opłatę członkowską (0,7% całkowitego wynagrodzenia). Nie może ona być niższa niż równowartość 0,3% wynagrodzenia początkowego dla 18-letnich pracowników zakładów, według stawek wynagrodzenia VR obowiązujących w danym czasie. W związku z tym opłata członkowska zmienia się zgodnie z wynegocjowanymi zmianami stawek wynagrodzenia VR.

Gdy jest mowa o minimalnych opłatach członkowskich, dotyczą one opłaty za cały rok lub 12 poprzednich miesięcy (patrz wyżej, minimalna opłata członkowska w trybie rocznym). Członkowie, którzy nie osiągnęli jeszcze minimalnej opłaty członkowskiej, są uprawnieni do pomocy w zakresie warunków płacowych oraz praw do funduszów związkowych proporcjonalnie do płatności.
Aby utrzymać pełnoprawne członkostwo w VR, należy regularnie uiszczać opłaty członkowskie.
Jeśli za trzy kolejne miesiące nie zostanie uiszczona opłata członkowska, dana osoba zostanie usunięta z listy członków.

Pełnoprawne członkostwo można odzyskać od miesiąca uiszczenia następnej opłaty członkowskiej, jeśli osiągnięto minimalną opłatę członkowską w ciągu poprzednich 12 miesięcy.

Osoby przechodzące na emeryturę w wieku 67 lat lub starszym, które były pełnoprawnymi członkami przez 5 kolejnych lat przed przejściem na emeryturę, są uznawane za pełnoprawnych starszych członków do końca życia.
5 kolejnych lat uważa się za opłacone, jeśli wcześniej opłaty były uiszczane przez okres co najmniej 50 miesięcy w okresie 5 lat.

Członkostwo osób niepełnosprawnych w VR

Zgodnie z art. 3 zarządzenia VR, osoby niepełnosprawne mogą uiścić opłatę członkowską w wysokości 0,7% ze swoich świadczeń z tytułu niepełnosprawności na rzecz funduszy związku zawodowego, aby zabezpieczyć swoje prawa do funduszy.
Warunki, które osoba niepełnosprawna musi spełnić, aby uzyskać te prawa, są następujące: musi ona być członkiem VR przez kolejnych 5 lat przed wystąpieniem niepełnosprawności oraz roczne opłaty członkowskie ze świadczeń z tytułu niepełnosprawności muszą każdorazowo osiągnąć poziom minimalnej opłaty członkowskiej.

Dotyczy to jednak wyłącznie świadczeń z tytułu niepełnosprawności wypłacanych przez fundusze emerytalne, które oferują możliwość przekazywania opłat członkowskich związkom zawodowym.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z centrum obsługi VR, dzwoniąc pod numer telefonu 510 1700 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres vr@vr.is.